Algemene Voorwaarden

U kunt een eenvoudigere versie van de voorwaarden vinden onder uitleg

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand
 4. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
 5. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 7. Dag : kalenderdag
 8. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 9. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bagoes mode
Hoofdkantoor:
Meeweg 17
1607 HM Hem
tel.  0229-270723
mail: webshop@bagoes.nl
KvK: 37103358
BTW: 813977599B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 4. de prijs inclusief belastingen
 5. de eventuele kosten van aflevering
 6. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 7. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 8. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 9. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
 10. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
 11. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
 12. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
 13. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 14. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en
 15. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft d e ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 6. die snel kunnen bederven of verouderen
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 8. voor losse kranten en tijdschriften
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Bagoes geeft minimaal 3 maanden garantie op de door haar geleverde artikelen. Bagoes geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien een klacht gegrond is, beslist Bagoes of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. Bagoes mode geeft 1 maand garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Als de klacht gegrond blijkt, beslist Bagoes of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
  • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Bij normale slijtage
  • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal een maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooruit te zijn voldaan.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten .

Artikel 15 - Levering op rekening via Afterpay

Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via AfterPay AfterPay voert voor Bagoes.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Bagoes.nl betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 250,00 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 350,00. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden,dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

Voor vragen over uw afwijzing kunt u (minimaal 2 uur na uw afwijzing) contact opnemen met de Klantenservice van AfterPay, via telefoonnummer 0900 – 25 26 27 5 (20 ct p/m) of via klantenservice@afterpay.nl.

U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van Afterpay.

Artikel 16 Algemene voorwaarden via achteraf betalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing ziin op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

A. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

- U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Bagoes  producten en/of diensten afgenomen met een factuur— en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

- U bent 18 jaar of ouder;

- Om de financiele risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Bagoes uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. lndien dit niet het geval is, zal u Worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
-U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

-U bent verplicht Bagoes op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zoiang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de Website van Bagoesper email of schriftelijk aan de Klantenservice van Bagoes  worden doorgegeven.

-U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failiet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

B. Wijze van betalen door Klant:

- Bagoes heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Bagoes een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

- Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

- U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Bagoes en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededeiingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Bagoes, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Bagoes wordt erkend.

-Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeiing via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mai adres opgeeft. lndien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook opjuistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.


C.  Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

- Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termiin van veertien(14)dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.

- indien u niet binnen veertien(14)dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

- Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Bagoes het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

- \/oor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het

door u op juistheid gecontroleerde e-maiiadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, Iaat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het geheie factuurbedrag aismede de in rekening gebrachte incassokosten.

- Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Bagoes, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele \/ordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

- Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wetteliike rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het aisdan verschuldigde bedrag te voldoen.

- Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging ze durende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl  Contact met Achterafbetalen.nl klantenservice@achterafbetalen.nl (+31) 088 - 73 06 500 

- Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (tactuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere

volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

D. Privacy Statement van Focum Commerce B.V,:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce ELV. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan
niet in statistische vorm - (Iaten) gebruiken voor het administreren, beheren en (Iaten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiéle risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen aismede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Uitgelichte producten

Naar boven

Grote maten 

Bagoes brengt de mooiste grote maten merken bij elkaar. In onze vernieuwde plus size webshop voeren wij naast de grote maten mode collectie van Bagoes een groot aantal trendy en vlotte grote maten merken die een goede aanvulling vormen op onze eigen collectie. Van trendy plus size jeans broeken van VERO MODA CurveONLY Carmakoma tot vrouwelijke jurken van Yesta en Junarose. Naast kleding is online ook een breed aanbod aan brede schacht laarzen van JJ Footwear.
 

Nieuwe grote maten merken.

Sinds kort hebben we ons online assortiment uitgebreid met diverse nieuwe plus size merken zoals Pont Neuf, Exxcellent VERO MODA Curve en ONLY Carmakoma. Naast de nieuwe grote maten merken hebben wij natuurlijk ook nog het aanbod in de merken die je van ons gewend bent, zoals Yesta,  Adia, Zhenzi, Gozzip, Rimini fashion, Mat Fashion, Junarose en nog veel meer.

De trends van dit najaar zijn onder andere de leopard print en kleding met een zijbies. Deze trends zijn terug te vinden bij de vele grote maten merken die Bagoes in haar assortiment heeft voor het nieuwe seizoen.

Nieuw in de collectie een uitgebreid aanbod sportkleding in grote matenJe vindt online bij Bagoes de merken Only Play Curvy, Zhenzi sport en Zizzi Active.