AchterafBetalen


Eerst zien, dan betalen; net als in een echte winkel. Dat is wat je wil, wanneer je een bestelling doet. Met AchterafBetalen betaal je veilig en eenvoudig, nadat je je product hebt ontvangen.

Hieronder de 

De voordelen van AchterafBetalen

  • Eerst zien, dan betalen
  • Een comfortabele betalingstermijn van standaard 14 dagen, die aansluit op het retourrecht
  • Factuur per e-mail met iDEAL-link
  • Gemakkelijk en veilig in gebruik
  • Alleen betalen wat je houdt. Retourzendingen hoef je niet vooruit te betalen

Hoe werkt AchterafBetalen?

1. Kies voor AchterafBetalen

Wanneer je winkelmandje gevuld is, kies je tijdens het afrekenen voor AchterafBetalen. Je herkent AchterafBetalen aan het zwarte logo met gele en witte letters, zoals boven op deze website te zien is.

2. Vul je gegevens in

Voor het afhandelen van je bestelling hebben wij een aantal gegevens nodig. Nadat je deze hebt ingevuld, voeren wij een online check uit. Kijk goed of je alle gegevens juist hebt ingevuld.

3. Bevestig je bestelling

Door de bestelling te bevestigen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van AchterafBetalen. Deze vind je op de website van de webwinkel.

4. Ontvang je bestelling

De webwinkel verstuurt de door jou bestelde producten en je ontvangt ze thuis.

5. Eenvoudig betalen

Je ontvangt een digitale factuur van AchterafBetalen. Deze betaal je eenvoudig via de groene iDEAL-button in de factuur. Je kan ook zelf het geld overmaken op ons rekeningnummer. Zorg er hierbij wel voor dat je het juiste rekeningnummer, zoals aangegeven op de factuur, en het juiste betalingskenmerk vermeldt. Na ontvangst van de factuur heb je standaard 14 dagen de tijd om te betalen. Wil je de producten retourneren? Geef het door aan de webwinkel en je hoeft de rekening niet voor te schieten.

Heb je een vraag over betalen met AchterafBetalen? Kijk eens op de pagina met veel gestelde vragen of het antwoord daar tussen staat. Of neem contact op via klantenservice@achterafbetalen.nl of via Tel. (+31) 088 - 73 06 500 

Artikel 16 Algemene voorwaarden via achteraf betalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing ziin op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

A. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

- U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Bagoes  producten en/of diensten afgenomen met een factuur— en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

- U bent 18 jaar of ouder;

- Om de financiele risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Bagoes uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. lndien dit niet het geval is, zal u Worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
-U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

-U bent verplicht Bagoes op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zoiang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de Website van Bagoesper email of schriftelijk aan de Klantenservice van Bagoes  worden doorgegeven.

-U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failiet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

B. Wijze van betalen door Klant:

- Bagoes heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Bagoes een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

- Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

- U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Bagoes en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededeiingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Bagoes, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Bagoes wordt erkend.

-Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeiing via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mai adres opgeeft. lndien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook opjuistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.


C.  Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

- Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termiin van veertien(14)dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.

- indien u niet binnen veertien(14)dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

- Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Bagoes het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

- \/oor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het

door u op juistheid gecontroleerde e-maiiadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, Iaat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het geheie factuurbedrag aismede de in rekening gebrachte incassokosten.

- Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Bagoes, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele \/ordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

- Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wetteliike rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het aisdan verschuldigde bedrag te voldoen.

- Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging ze durende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl  Contact met Achterafbetalen.nl klantenservice@achterafbetalen.nl (+31) 088 - 73 06 500 

- Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (tactuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere

volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

D. Privacy Statement van Focum Commerce B.V,:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce ELV. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan
niet in statistische vorm - (Iaten) gebruiken voor het administreren, beheren en (Iaten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiéle risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen aismede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uitgelichte producten

Naar boven

Grote maten 

Bagoes brengt de mooiste grote maten merken bij elkaar. In onze vernieuwde plus size webshop voeren wij naast de grote maten mode collectie van Bagoes een groot aantal trendy en vlotte grote maten merken die een goede aanvulling vormen op onze eigen collectie. Van trendy plus size jeans broeken van VERO MODA CurveONLY Carmakoma tot vrouwelijke jurken van Yesta en Junarose. Naast kleding is online ook een breed aanbod aan brede schacht laarzen van JJ Footwear.
 

Nieuwe grote maten merken.

Sinds kort hebben we ons online assortiment uitgebreid met diverse nieuwe plus size merken zoals Pont Neuf, Exxcellent VERO MODA Curve en ONLY Carmakoma. Naast de nieuwe grote maten merken hebben wij natuurlijk ook nog het aanbod in de merken die je van ons gewend bent, zoals Yesta,  Adia, Zhenzi, Gozzip, Rimini fashion, Mat Fashion, Junarose en nog veel meer.

De trends van dit najaar zijn onder andere de leopard print en kleding met een zijbies. Deze trends zijn terug te vinden bij de vele grote maten merken die Bagoes in haar assortiment heeft voor het nieuwe seizoen.

Nieuw in de collectie een uitgebreid aanbod sportkleding in grote matenJe vindt online bij Bagoes de merken Only Play Curvy, Zhenzi sport en Zizzi Active.